x 
Drukuj
Administrator BIP 14.09.2016 06:16

Przystąpienie do programu partnerskiego do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik – Kramarzówka – Helusz od km 5+820 do km 8+658” i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.

­

UCHWAŁA Nr XX/129/2016

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie: przystąpienia do programu partnerskiego do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik – Kramarzówka – Helusz od km 5+820 do km 8+658” i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.

Działając na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 216, ust. 2, pkt 5, art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Wyraża się zgodę na przystąpienie do projektu partnerskiego z Powiatem Jarosławskim do realizacji zadania pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik – Kramarzówka – Helusz od km 5+820 do km 8+658” planowanego do realizacji w roku 2017 współfinansowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”.

§ 2.

Na realizację powyższego zadania postanawia się udzielić w 2017 r. z budżetu Gminy Pruchnik pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.

§ 3.

Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy w wysokości 602 412,45 zł (słownie sześćset dwa tysiące czterysta dwanaście złotych, czterdzieści pięć groszy).

§ 4.

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady jej rozliczenia określone zostaną w umowie partnerskiej.

§ 5.

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do zawarcia umowy partnerskiej w sprawie przystąpienia do projektu z Powiatem Jarosławskim do realizacji zadania.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik – Kramarzówka – Helusz od km 5+820 do km 8+658”.

§ 6.

  1. Wyraża się zgodę na zaciągnięcie w 2016 r. zobowiązania finansowego przez Burmistrza Pruchnika w kwocie określonej w § 3.
  2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 pokryte zostanie z dochodów własnych gminy, tj. z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Przystąpienie do programu partnerskiego do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik – Kramarzówka – Helusz od km 5+820 do km 8+658” i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.09.2016 06:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
14.09.2016 06:16 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)