Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego i budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2017 roku

­

IZ 271/12/2017                                                                                                Pruchnik, 15-05-2017

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

 

Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego i budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2017 roku

zostało rozstrzygnięte

część II - BETON

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Sanakiewicz Sp. z o.o., Szówsko Ul. Ks. Czartoryskich 29, 37-500 Jarosław. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 22-05-2017 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

  1. P1 - kryterium cena 60%

  2. P2 – termin dostawy – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

2

Sanakiewicz Sp. z o.o.,
Szówsko Ul. Ks. Czartoryskich 29,
37-500 Jarosław
.

146 677,50

           146 677,50

1) P1= ----------------- *60= 60

            146 677,50

2)P2 = 24 godz. = 40 pkt

100

 

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

  1. P1 - kryterium cena 60%

  2. P2 – termin dostawy – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

„TRANSBET BETONIARNIE
Sp. z o.o. Sp. komandytowa”

Ul. Topolowa 5

37-700 Przemyśl

151 751,25

           146 677,50

1) P1= ----------------- *60= 57,99

            151 751,25

2)P2 = do 24 godz. = 40 pkt

97,99

5

ELEMENTY BUDOWLANE RADYMNO Spółka z o.o.

Ul. Złota Góra 56

37-550 Radymno

170 662,50

           146 677,50

1) P1= ----------------- *60= 51,57

            170 662,50

2)P2 = 24 godz. = 40 pkt

91,57

 

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy
i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Część I – KRUSZYWA DROGOWE I BUDOWLANE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego na PORTALU/UZP nr 74681 - 2017; data zamieszczenia: 26.04.2017r. pod nazwą Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego i budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2017 roku” w cz. I – KRUSZYWA DROGOWE I BUDOWLANE ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania zamieszczono na stronie BIP Zamawiającego dnia 08-05-2017 r.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego i budowlanego oraz betonu na potrzeby Gminy Pruchnik w 2017 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.05.2017 09:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.05.2017 09:38 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Wojdyła)