Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych

­

IZ 271/18/2017                                                                                                                                                 Pruchnik 01-08-2017

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

„Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Ecoergia sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera cenę 658 486,64 zł brutto. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 07-08-2017 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P - kryterium cena 100%

Ocena

Łączna punktacja

1

Ecoergia sp. z o.o. w restrukturyzacji

ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków

658 486,64

          

          658 486,64

 P= ----------------- *100= 100

           658 486,64

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P - kryterium cena 100%

Ocena

Łączna punktacja

 

2

PGE Obrót SA, ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów;

PGE Obrót SA Oddział z siedzibą w Zamościu,
ul. Koźmiana 1, 22-400 Zamość

678 209,42

          658 486,64

 P= ----------------- *100= 97,09

           678 209,42

97,09

3

innogy Polska S.A.

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa

691 888,15

          658 486,64

 P= ----------------- *100= 95,17

           691 888,15

95,17

4

NOVUM Spółka Akcyjna

ul. Racławicka 146,

02-117 Warszawa

683 935,40

          658 486,64

 P= ----------------- *100= 96,28

           683 935,40

96,28

5

TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

ul. Łagiewnicka 60,

30-417 Kraków

693 160,57

          658 486,64

 P= ----------------- *100= 95,00

           693 160,57

95,00

 

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik i jej jednostek organizacyjnych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.08.2017 11:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.08.2017 11:52 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Wojdyła)