Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo - konserwatorskich BASZTY – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku

­

 

IZ 271/25/2017                                                                                           Pruchnik 05.10.2017 r.

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo - konserwatorskich BASZTY – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku”.

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Firma Usługowa „KARBUD” Rafał Surmiak, 37-205 Zarzecze, Siennów 173. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 11-10-2017 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

  1. P1 - kryterium cena 60%

  2. P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty  – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

Firma Usługowa „KARBUD” Rafał Surmiak

37-205 Zarzecze, Siennów 173

95819,61

             95819,61

1) P1= ----------------- *60= 60 pkt

            95819,61

2) P2 = 5 lat = 40 pkt

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

  1. P1 - kryterium cena 60%

  2. P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty  – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

2

Zakład Budowlano –Konserwatorski „ARKADY”

37-500 Jarosław,

ul. Długosza 9

149832,68

             95819,61

1) P1= ----------------- *  60= 38,37 pkt

             149832,68

2)P2 = 3 lata = 0 pkt

38,37

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wykonanie prac zabezpieczająco – remontowo - konserwatorskich BASZTY – pozostałości zespołu zamkowego w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.10.2017 18:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.10.2017 18:25 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Wojdyła)