Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2018

­

IZ 271/22/2017                                                                                         Pruchnik 24-11-2017 r.

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik
w roku 2018”.

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera cenę 709 987,68 zł brutto. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 30-11-2017 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

  1. P1 - kryterium cena 60%

  2. P2 – kara umowna za każdy dzień zwłoki w realizacji odbioru odpadów – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

2

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Jarosławiu Sp. z o.o.,
ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław

709 987,68

             709 987,68

1) P1= ----------------- *60= 60

             709 987,68

2)P2 = 2 000,00= 40 pkt

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

  1. P1 - kryterium cena 60%

  2. P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa

840 002,40

             709 987,68

1) P1= ----------------- *60= 50,71

             840 002,40

2)P2 = 1 000,00 = 0 pkt

50,71

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2018
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.11.2017 11:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.11.2017 11:19 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Wojdyła)