Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2018 rok.

­

UCHWAŁA Nr XLV/318/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2018 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2016, poz.446) oraz art.89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U.2013.885 z póż. zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2 390 066,00zł, w tym:

 • dotacja od MEN na działania wspierające przedsięwzięcia w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży 9 000,00zł
 • dotacja w ramach RPO na realizację zadania „Budowa gospodarki ściekowej” 2 304 687,00zł
 • dotacja od Konserwatora zabytków na prace remontowo- konserwatorskie przy pozostałościach zespołu zamkowego w Pruchniku 50 000,00zł
 • wpływy ze sprzedaży środka trwałego 18 500,00zł
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami 7 879,00zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1do niniejszej uchwały.
Wprowadza się zmiany na podstawie umowy nr MEN/2018/DWKI/1281 ORAZ PISMA PWKZ
Nr IRN-ii.5124.1.88.2018.DDK

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 575 728,42zł,  w tym;

 • zakup energii dla gospodarki wodno - ściekowej 120 000,00zł
 • pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego 187 500,00zł
 • realizacja programu Niepodległa 11 240,00zł
 • odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS 14 000,00zł
 • bieżące funkcjonowanie DDS 2 000,00zł
 • zakup energii dla oświetlenia ulicznego 42 750,00zł
 • prace remontowo- konserwatorskie przy pozostałościach zespołu zamkowego w Pruchniku 60 000,00zł
 • kaplica przedpogrzebowa w Kramarzówce 9 000,00zł
 • bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego 17 000,00zł
 • bieżące funkcjonowanie OSP 10 000,00zł
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami 3 629,00zł
 • wynagrodzenia dla nauczycieli 98 609,42zł

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 530 000,00zł,  w tym;

 • budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami 230 000,00zł
 • budowa gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik 230 000,00zł
 • dotacja dla biblioteki publicznej 40 000,00zł
 • odsetki od zaciągniętych pożyczek 30 000,00zł

Szczegóły zawiera zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 2 344 337,58zł.

Po dokonanych zmianach ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 8 775 049,42zł, źródłem pokrycia planowanego deficytu określa się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 415 329,62zł, wolne środki w kwocie 92 764,75zł oraz zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów na finansowanie zadania pn. „ Budowa gospodarki ściekowej w gminie Pruchnik” w kwocie 7 266 955,05zł.

§ 5.

Dokonuje się zmiany w przychodach budżetu polegające na :

 1. Zwiększa się przychody budżetu w kwocie 245 388,37zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
 2. Zmniejsza się przychody budżetu w kwocie 2 618 204,95zł z tytułu zaciągniętych pożyczek  na finansowanie zadań z udziałem środków unijnych.

Po dokonanych zmianach przychody budżetu gminy wynoszą 9 803 962,82zł tj.

 • wolne środki 1 071 678,15zł
 • nadwyżka z alt ubiegłych 1 415 329,62zł
 • z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 7 266 955,05zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „ Budowa gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik” w kwocie 3 154 139,60zł
 • ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 50 000,00zł

Po dokonanych zmianach przychody przeznacza się:

 • w kwocie 8 775 049,42zł na pokrycie planowanego deficytu
 • w kwocie 978 913,40zł na spłatę pozyczki

§ 6.

Zmniejsza się rozchody budżetu gminy o kwotę 28 479,00zł, z tytułu umorzenia pozyczki w WFOSIGW.

Po dokonanych zmianach rozchody budżetu gminy wynoszą 1 028 913,40zł.

§ 7.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 9 745 868,45zł, z tego:

 1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00zł
 2. na spłatę pożyczek i kredytów z lat poprzednich w kwocie 978 913,40zł
 3. na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 4 112 815,45zł
 4. na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa gospodarki ściekowej w Gminie Pruchnik” w kwocie 3 154 139,60zł

§ 8.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2018 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.10.2018 19:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
12.11.2018 19:38 Dodano załącznik "Załącznik Nr 1" (Administrator BIP)
03.10.2018 19:23 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)