Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2018 rok.

­

UCHWAŁA Nr XLIII/315/2018

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2018 rok.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016, poz.446) oraz art.89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.2013.885 z póż. zm.)

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§ 1.

Zwiększa się dochody w budżecie gminy Pruchnik o kwotę 311 500,00zł,w tym;

 • sprzedaż drewna 1 200,00
 • środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych w m. Rozbórz Długi, Świebodna 300 000,00
 • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego 2 000,00
 • wpływy z usług 1 000,00
 • wpłaty z innych gminy na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z spoza gminy Pruchnik 5 000,00
 • wynajem pomieszczeń w budynku sali sportowej 2 300,00

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 441 500,00zł, w tym :

 • remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 380 000,00
 • na realizacje zadania pn. Rozbudowa remizy i grzybka w Rozborzu Długim 40 000,00
 • opracowanie wniosku aplikacyjnego i audytu energetycznego dla budynku SP w Świebodnej 16 000,00
 • rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłym ośrodku zdrowia 5 500,00

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 161 868,00zl,  w tym;

 • utrzymanie dróg gminnych 90 000,00
 • bieżące funkcjonowanie jednostek OSP 1 868,00
 • odsetki od zaciągniętych pożyczek 24 500,00
 • zasiłki okresowe 30 000,00
 • rozbudowa remizy OSP Nr 2 w Pruchniku 10 000,00
 • zakupy inwestycyjne 4 000,00
 • kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 500,00

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Udziela się budżetu gminy dotacje celowe w kwocie 31 868,00zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń remiz strażackich tj.:

 • OSP Nr 1 w Pruchniku w kwocie 21 868zł
 • OSP w Świebodnej w kwocie 10 000zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 5.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Władysław Flak

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2018 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.08.2018 06:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.12.2018 19:28 Dodano załącznik "Załącznik Nr 1" (Administrator BIP)
09.08.2018 06:01 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)