Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 111674R Pruchnik Górny – Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. 613, 618/2 w m. Jodłówka klasy „D” km 0+014,00 – 2+468,00

­

IZ 271/3/2019                                                                                                                                                      Pruchnik 13-03-2019 r.

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

 

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 111674R Pruchnik Górny – Poprzeczka ul. Św. Floriana
w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. 613, 618/2 w m. Jodłówka klasy „D” km 0+014,00 – 2+468,00

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 100 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 20-03-2019 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

6

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10,

05-800 Pruszków

5566529,33

        5566529,33

P1= ----------------- *60= 60

        5566529,33

P2 = 5 lat = 40 pkt

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i urządzenia – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

MATBUD Sikora Sylwia

ul. Grunwaldzka 40,

36-040 Boguchwała

6280707,09

        5566529,33

P1= ----------------- *60= 53,18

        6280707,09

P2 = 5 lat = 40 pkt

93,18

2

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna

ul. Drogowców 1,

39-200 Dębica

7199461,81

        5566529,33

P1= ----------------- *60= 46,39

        7199461,81

P2 = 5 lat = 40 pkt

86,39

3

Bieżące Utrzymanie Dróg
Mariusz Ślimak

Ruszelczyce 107a

37-755 Krzywcza

6341796,73

Oferta odrzucona

-

4

Zakład Drogowy Tadeusz Popek Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57A

37-560 Pruchnik

6540920,51

        5566529,33

P1= ----------------- *60= 51,06

        6540920,51

P2 = 5 lat = 40 pkt

91,06

5

Konsorcjum firm:

Lider-PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna

ul. Kolejowa 10E

23-200 Kraśnik

Partner-PBI WMB Sp. z o.o.

ul. Błonie 8

27-600 Sandomierz

7490828,55

        5566529,33

P1= ----------------- *60= 44,59

        7490828,55

P2 = 5 lat = 40 pkt

84,59

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, odrzucono ofertę nr 3.

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 111674R Pruchnik Górny – Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. 613, 618/2 w m. Jodłówka klasy „D” km 0+014,00 – 2+468,00
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.03.2019 12:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
13.03.2019 12:31 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Wojdyła)