x 
Drukuj
Administrator BIP 12.03.2019 19:29

Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 12 marca 2019 roku

­

Zarządzenie Nr 13/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 12.03.2019

w sprawie powołania komisji do szacowania strat powstałych w wyniku klęsk żywiołowych
w infrastrukturze komunalnej na terenie Gminy Pruchnik.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1401) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W celu ustalenia i oszacowania szkód w mieniu komunalnym i prywatnym, powstałych w skutek klęsk żywiołowych, powołuję stałą komisję w następującym składzie:

 

 1. Józef Chmielecki – kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – przewodniczący komisji,
 2. Robert Grządziel – Sekretarz Gminy Pruchnik – członek komisji
 3. Marta Wałach – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku – członek komisji,
 4. Janina Susłowicz – pracownik OPS w Pruchniku – członek komisji,
 5. Józef Szkoła – inspektor ds. inwestycji – członek komisji,
 6. Marcin Rymarz – referent ds. budownictwa – członek komisji,
 7. Mateusz Rymarz – referent ds. dróg – członek komisji
 8. Ryszard Duziak – inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych – członek komisji.

§ 2.

 1. Celem komisji jest dokonanie wizji lokalnej w terenie, oszacowanie strat powstałych w infrastrukturze komunalnej oraz w prywatnym mieniu mieszkalnym.
 2. Zadania komisji:
  1. przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie,
  2. zidentyfikowanie obszarów i miejsc dotkniętych klęską żywiołową,
  3. ustalenie powstałych strat i określenie ich zakresu,
  4. oszacowanie strat powstałych w infrastrukturze komunalnej i prywatnym mieniu mieszkalnym,
  5. sporządzenie protokołu strat powstałych w infrastrukturze komunalnej i prywatnym mieniu mieszkalnym i przesłanie go do Wojewody Podkarpackiego celem weryfikacji.

§ 3.

 1. Komisja wykonuje zadania w oparciu o:
  1. zasady ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej – określone w załącznik do niniejszego Zarządzenia;
  2. wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2017 roku wraz ze zmianami, dotyczące zasad udzielania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych;
  3. Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości z dnia 31 marca 2016 r.
 2. Każdorazowo Komisja pracować będzie co najmniej w 3-osobowym składzie. W celu sprawnego przeprowadzenia prac komisja może pracować w dwóch trzyosobowych składach jednocześnie.

§ 4.

Zobowiązuję dyrektorów i kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych do udzielania wszelkiej pomocy w pracach komisji w zakresie swoich kompetencji.

§ 5.

 1. Tracą moc Zarządzenia Burmistrza Pruchnika wydane z rejestru Zarządzeń Burmistrza Pruchnika jako kierownika Urzędu Miejskiego:
  1. ZARZĄDZENIE NR 18/2015 Burmistrza Pruchnika z dnia 21 września 2015 r. w sprawie powołania komisji do szacowania strat powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej na terenie Gminy Pruchnik.
  2. ZARZĄDZENIE NR 12/2012 Burmistrza Pruchnika z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji do szacowania strat powstałych w wyniku klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej i budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Pruchnik.
 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 12 marca 2019 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.03.2019 19:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.03.2019 07:57 Edycja dokumentu (Piotr Dragan)
12.03.2019 19:29 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)