Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2020

­

IZ 271/23/2019                                                                                                 Pruchnik 10-12-2019 r.

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik
w roku 2020”

zostało rozstrzygnięte

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o., ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryteria, została uznana za najkorzystniejszą. Zdobyła najwyższą liczbę punktów 60 oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 20-12-2019 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

 

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w realizacji odbioru odpadów – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

1

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.

ul. Przemyska 15

37-500 Jarosław

1 723 788,00

         1 723 788,00

 P1= ----------------- *60= 60

          1 723 788,00

P2 = 1 000 = 0 pkt

60

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

P1 - kryterium cena 60%

P2 – wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki w realizacji odbioru odpadów – 40%

Ocena

Łączna punktacja

P1+P2

-

-

-

-

-

Poza wyżej wymienioną ofertą, nie wpłynęła żadna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Agnieszka Wojdyła
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.12.2019 10:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.12.2019 10:18 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Wojdyła)