Utworzenie na terenie Gminy Pruchnik ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+.

­

UCHWAŁA Nr XIII/82/2020

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie: utworzenia na terenie Gminy Pruchnik ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 506 ze zm.) oraz art. 97 ust. 1 i 5 w związku z art. 51 ust. 4 oraz art.111 a ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Z dniem 15 stycznia 2020 roku tworzy się ośrodek wsparcia pod nazwą KLUB SENIOR+ w Hawłowicach w celu wykonania zadań Gminy Pruchnik, w zakresie zapewnienia wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej.

§ 2.

Ośrodek wsparcia, o którym mowa w §1 działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku.

§ 3.

Na siedzibę Klubu Senior + w Hawłowicach przeznacza się wyremontowany budynek po byłej Szkole Podstawowej w Hawłowicach nr 160/3, zlokalizowany na działce o nr 122.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/82/2020 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 15 stycznia 2020 r.

Celem niniejszej uchwały jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom, osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 plus, będących mieszkańcami Gminy Pruchnik poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. Utworzenie Klubu ’’SENIOR+” jest jak najbardziej uzasadnione względami społecznymi. Klub ’’SENIOR+” jako ośrodek wsparcia będzie działał w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Utworzenie na terenie Gminy Pruchnik ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.01.2020 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.01.2020 08:15 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)