Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie Senior + w Hawłowicach

­

UCHWAŁA Nr XIII/83/2020

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie Senior + w Hawłowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506, ze zm.) oraz art. 97 ust. 1 i 5, art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 roku poz. 1507, ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za udział w zajęciach organizowanych w Klubie Senior+ w Hawłowicach.

§ 2.

Opłatę za udział w zajęciach organizowanych w Klubie Senior + w Hawłowicach ustala się uwzględniając zasady ponoszenia odpłatności określone w niniejszej uchwale.

§ 3.

1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Klub Senior+ uzależniona jest od sytuacji dochodowej osoby kierowanej oraz zakresu przyznanych usług/zajęć.

2. Procentową wysokość odpłatności osoby kierowanej do udziału w zajęciach Klubu Senior+ określa poniższa tabela:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 pkt1i2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

% odpłatność osób samotnie gospodarujących

% odpłatność osób w rodzinie

Do 500%

NIEODPŁATNIE

NIEODPŁATNIE

Powyżej 500% do 600%

1%

2%

Powyżej 600%

3%

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ustala się odpłatność w kwocie 2 zł od uczestnika za każdy dzień korzystania z ośrodka wsparcia, niezależnie od kryterium dochodowego, o którym mowa w § 3. ust. 2.

§ 4.

  1.  Osoba uczestnicząca w zajęciach Klubu Senior+ w okresie krótszym niż miesiąc kalendarzowy ponosi odpłatność, o której mowa w § 3 ust. 2 według następujących zasad: opłatę należną od osoby uczestniczącej w zajęciach za cały miesiąc dzieli się przez ilość dni roboczych od poniedziałku do piątku w danym miesiącu i mnoży przez ilość dni udziału w zajęciach z uwzględnieniem rodzaju usług/zajęć, z których uczestnik korzystał w danym miesiącu.
  2. Uczestnicy nie ponoszą odpłatności za dni nieobecności w Klubie Senior+ oraz za brak uczestnictwa w zajęciach.
  3. Opłata za pobyt w Klubie Senior+ wnoszona jest przez uczestnika w okresach miesięcznych tj. do 10 dnia następnego miesiąca z wyjątkiem miesiąca grudnia, gdzie opłata winna zostać wniesiona najpóźniej do dnia 29 danego miesiąca, na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klubie Senior + w Hawłowicach
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.01.2020 08:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.01.2020 08:30 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)