Zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku

­

UCHWAŁA Nr XIII/86/2020

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie: zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz na podstawie art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/149/2016 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych: Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku i Dziennego Domu Senior-Wigor w Pruchniku oraz nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pruchniku, § 2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku, zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką organizacyjną Gminy Pruchnik.

2. W ramach Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku funkcjonują ośrodki wsparcia dla seniorów.

3. Zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz sposób korzystania z ośrodków wsparcia dla seniorów określa Regulamin Organizacyjny.

4. Obszar działalności Ośrodka stanowi teren Gminy Pruchnik.”

§ 2.

Pozostałe zapisy statutu nie ulegają zmianie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.01.2020 09:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.01.2020 09:15 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)