Zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej w celu utworzenia Szkoły Filialnej im. Jana Pawła II w Świebodnej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku.

­

UCHWAŁA Nr XIII/87/2020

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej w celu utworzenia Szkoły Filialnej im. Jana Pawła II w Świebodnej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku.

NNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1, ust. 3 i ust. 9 w związku z art. 95 ust. 3 i 4 oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), § 1 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

 1. Podejmuje się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 r. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej o strukturze organizacyjnej klas I-IV z oddziałem przedszkolnym.
 2. Wyraża się zamiar utworzenia z dniem 1 września 2020 r. w miejscowości Świebodna w miejsce likwidowanej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej, Szkoły Filialnej im. Jana Pawła II w Świebodnej o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym, podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku o strukturze organizacyjnej klas I-VIII, zlokalizowanej pod adresem: ul. Ks. Br. Markiewicza 22, 37-560 Pruchnik.
 3. Zapewni się uczniom kl. IV zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Świebodnej możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku wraz z bezpłatnym transportem i opieką w czasie dowozu.
 4. Siedzibą Szkoły Filialnej o której mowa w ust. 2 będzie budynek po Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej, zlokalizowany pod adresem Świebodna 19, 37-560 Pruchnik.
 5. Nazwa Szkoły Filialnej, o której mowa w ust. 2 otrzyma brzmienie: Szkoła Filialna im. Jana Pawła II w Świebodnej Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku.

§ 2.

 1. 1. Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Pruchnika do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji szkoły.
 2. O zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Świebodnej i utworzeniu na jej bazie Szkoły Filialnej w Świebodnej zawiadamia się w szczególności:
  1.  rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Świebodnej i Oddziału Przedszkolnego,
  2. Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie wraz z wystąpieniem o wydanie opinii dotyczącej likwidacji szkoły.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej w celu utworzenia Szkoły Filialnej im. Jana Pawła II w Świebodnej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.01.2020 09:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
15.01.2020 09:31 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)