Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 18 marzec 2020 roku

­

Zarządzenie Nr 14/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 18.03.2020

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia i oceny ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 506 ze zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz Uchwały Nr X/614/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Do rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku z zakresu: ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, powołuję Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją w składzie:

 1. Marzena Flak – przewodnicząca komisji
 2. Piotr Dragan – członek
 3. Joanna Gilarska - Rymarz – członek

§ 2.

Komisja obraduje na posiedzeniu zamkniętym bez udziału oferentów.

§ 3.

Do członków Komisji biorących udział w opiniowaniu wniosków stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) dotyczące wyłączenia pracownika. W tym celu każdy członek Komisji przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4.

Członkowie Komisji rzetelnie, bezstronnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności.

§ 5.

Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji wyznaczony przez Burmistrza.

§ 6.

Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego grona Sekretarza.

§ 7.

Do zadań Komisji należy dokonanie oceny formalnej ofert, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 8.

Burmistrz może uzależnić rozpatrzenie oferty od przedłożenia przez wnioskodawcę w określonym terminie uzupełnień i sprostowań do złożonej oferty.

§ 9.

Komisja przy ocenie merytorycznej oferty (załącznik nr 3 do zarządzenia):

 1. ocenia możliwość i proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie,
 2. ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, szczególnie w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego,
 3. uwzględnia planowany przez wnioskodawcę wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji i podmiotów realizujących zadanie,
 4. uwzględnia planowany przez organizację lub podmiot udział finansowy środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
 5. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;

§ 10.

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została zgłoszona jedna oferta.

§ 11.

Rozstrzygnięcie Komisji nie jest wiążące dla Burmistrza.

§ 12.

Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.

§ 13.

Wyniki konkursu ofert ogłasza się poprzez zamieszczenie ich:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego,
 • na stronie internetowej organu administracji publicznej.

§ 14.

Uczestnictwo w pracach Komisji jest nieodpłatne.

§ 15.

Komisja ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 16.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 18 marzec 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.03.2020 00:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.03.2020 00:25 Dodano załącznik "Załącznik Nr 1" (Administrator BIP)
19.03.2020 00:24 Dodano załącznik "Załącznik Nr 2" (Administrator BIP)
18.03.2020 00:13 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)