Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku

­

Zarządzenie Nr 20/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 7.04.2020

w sprawie: upoważnienia do użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć przez ucznia lub nauczyciela.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2019. poz.506 ze. zm.) w związku z art. art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz § 6. pkt. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 z poźn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Upoważniam dyrektorów niżej wymienionych jednostek oświatowych, prowadzonych przez Gminę Pruchnik:

  1. Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pruchniku,
  2. Szkoły Podstawowej Nr 2 im. ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku,
  3. Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce,
  4. Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Jodłówce,
  5. Szkoły Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Rozborzu Długim,
  6. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej

do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela prowadzonej szkoły, zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w szczególności komputera (zestawu komputerowego), laptopa albo tabletu.

§ 2.

Do użyczenia sprzętu określonego w §1 należy stosuje się przepisy art. 710–719 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495)

§ 3.

Upoważnienie obowiązuje do dnia odwołania ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410 z późn. zm.).

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik.

§ 5.

Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.04.2020 21:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.04.2020 21:53 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)