Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022

­

UCHWAŁA Nr XVI/107/2020

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2019 r., poz. 1111 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchniku
UCHWALA CO NASTĘPUJE
:

§1.

Uchwala się Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 w brzmieniu stanowiącym

załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.04.2020 09:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.04.2020 09:16 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)