Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pruchnik przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu.

­

 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKAL UŻYTKOWY
 STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PRUCHNIK

 przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu

Burmistrz Pruchnika działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni ( od dnia 28 kwietnia 2020 roku ) wykaz nieruchomości - lokal użytkowy stanowiącej własność Gminy Pruchnik przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat.

Oznaczenie nieruchomości

 

Jednostka ewidencyjna

 Miasto Pruchnik

Obręb

 Pruchnik

Nr Księgi wieczystej

 PR1J/00083957/2

Sąd Rejonowy w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych

Nr działki

 2035/3 i 2035/5 o pow. 0,0381 ha

Powierzchnia lokalu użytkowego

87,7 m 2

Opis nieruchomości /lokalu użytkowego/

Nieruchomość na której znajduje się lokal użytkowy zabudowana jest drewnianym budynkiem wpisanym do rejestru zabytków pełniącym funkcje obiektu usługowo – handlowego. Na nieruchomości obok budynku zlokalizowana jest wiata drewniana.

Przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Nieruchomość oznaczona jako działki nr 2035/3 i 2035/5 położona w Pruchniku przy ulicy Rynek 6A nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik. Dotychczasowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego utracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 roku. W Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik zatwierdzonym Uchwała Rady Miejskiej w Pruchniku Nr XXXVI/264/2018 z dnia 18.01.2018 r. są to tereny zabudowy mieszkaniowej i usług w granicach miasta, tereny zachowanych elementów układu urbanistycznego, tereny projektowanego parku kulturowego.

Okres trwania umowy

Czas oznaczony 10 lat – od dnia zawarcia umowy

Kwota czynszu

1200 złotych netto - miesięcznie plus należny podatek oraz opłaty za media (energia elektryczna, gaz, woda i kanalizacja).

 

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowej nieruchomości ( lokalu użytkowego) można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Pruchniku ul. Rynek 1 telefonicznie pod nr 16 623 61 24 ( w godzinach pracy urzędu).

 

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pruchnik przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.04.2020 17:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
27.04.2020 17:17 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)