Zarządzenie nr 43/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku

­

Zarządzenie Nr 43/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 24.08.2020

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły  Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce, Pani Katarzynie Tomczyk – Raba.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz § 11h ust. 1a pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powierzam Pani mgr Katarzynie Tomczyk – Raba, nauczycielowi dyplomowanemu Szkoły Podstawowej w Kramarzówce, pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kramarzówce na okres od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.

 § 2.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego i dodatków do tego wynagrodzenia określają odrębne przepisy.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 43/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.08.2020 18:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.08.2020 18:05 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)