Zarządzenie nr 55/2020 z dnia 28 października 2020 roku

­

Zarządzenie Nr 55/2020
Burmistrza Pruchnika
z dnia 28.10.2020

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”.

a podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2020 poz. 713 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 282/XLVI/2010 Rady Gminy Pruchnik z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego, zarządza się co następuje:

§ 1.

Przedmiot i zakres konsultacji
 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”, zwanego dalej „Programem”.
 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 3. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.


§ 2.
Organizacja konsultacji

 1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Pruchnik.
 2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 28 października 2020 r.
 3. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 6 listopada 2020 r.
 4. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w następujący sposób:
  a) poprzez adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminapruchnik.pl (za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci obrazu elektronicznego wskazanego formularza konsultacyjnego, podpisane przez osoby statutowo upoważnione do reprezentacji);
  b) osobiście – poprzez złożenie formularzy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.
 5. Po zakończeniu konsultacji właściwa merytorycznie komórka organizacyjna tut. Urzędu sporządza zestawienie wszystkich zgłoszonych stanowisk przez podmioty uczestniczące w konsultacjach, wymienione w § 2 ust. 1 i przedkłada je do rozpatrzenia przez Burmistrza Pruchnika wraz z propozycją ustosunkowania się do przedłożonych stanowisk.
 6. Burmistrz Pruchnika po rozpatrzeniu stanowisk zgłoszonych podczas konsultacji decyduje o ewentualnym uwzględnieniu ich w projekcie Programu.
 7. Informacja o wynikach konsultacji wraz z zestawieniem uwag oraz uzasadnieniem ich przyjęcia lub odrzucenia zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pruchniku.


§ 3.
 Postanowienia końcowe

 1. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przewidziany w niniejszym Zarządzeniu.
 2. Nieprzedłożenie przez podmioty, o których mowa w § 2 ust. 1 stanowisk w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 i 3 niniejszego Zarządzenia, oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia w konsultowanej sprawie.
 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pruchnika
Wacław Szkoła

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 55/2020 z dnia 28 października 2020 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.10.2020 23:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.10.2020 23:31 Dodano załącznik "Załącznik Nr 1 - Program współpracy 2020.pdf" (Administrator BIP)
28.10.2020 23:23 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)