Status Gminy Pruchnik

­

Załącznik
do Uchwały XLVI/330/2018
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 08.11.2018 r.

STATUT GMINY PRUCHNIK

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Statut Gminy Pruchnik, zwany w treści Statutu „Statutem Gminy”, stanowi o ustroju Gminy Pruchnik, jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 2. Statut określa w szczególności:
  1. ustrój Gminy Pruchnik;
  2. organizację wewnętrzną organów gminy;
  3. tryb pracy organów gminy;
  4. zasady tworzenia klubów radnych;
  5. zasady i tryb działania komisji rady gminy;
  6. zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych;
  7. zasady uczestnictwa organu wykonawczego jednostki pomocniczej w pracach rady miejskiej;
  8. uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy;
  9. zasady dostępu i korzystania z dokumentów wytworzonych przez organy gminy w ramach wykonywania zadań publicznych.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

 1. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Pruchnik,
 2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Pruchniku;
 3. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Pruchnika;
 4. Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pruchniku;
 5. Komisjach rady – należy przez to rozumieć Komisje Rady Miejskiej w Pruchniku;
 6. Komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Pruchniku;
 7. Komisji skarg, wniosków i petycji – należy przez to rozumieć Komisję skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Pruchniku;
 8. Komisji budżetowej – należy przez to rozumieć Komisję Budżetowo-Gospodarczą Rady Miejskiej w Pruchniku;
 9. Komisji spraw społecznych - należy przez to rozumieć Komisję Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Pruchniku;
 10. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Pruchniku;
 11. Statucie Gminy – należy przez to rozumieć Statut Gminy Pruchnik;
 12. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.).

Rozdział 2
Gmina

§ 3.

 1. Gmina Pruchnik jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
 2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez wybory, referenda oraz za pośrednictwem organów Gminy.

§ 4.

 1. Gmina położona jest w Powiecie Jarosławskim, w Województwie Podkarpackim i obejmuje obszar o powierzchni 80,31 km2.
 2. Organami Gminy są:
  1. Rada Miejska
  2. Burmistrz.
 3. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Pruchnik.
 4. Gmina posiada herb, flagę i baner. Zasady używania symboli określa odrębna uchwała.

§ 5.

 1. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
 2. Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych prowadzi Burmistrz.

§ 6.

 1. W sprawie ważnej dla Gminy mogą być prowadzone konsultacje z mieszkańcami Gminy.
 2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami określa odrębna uchwała.

Rozdział 3
Rada Miejska

§ 7.

 1. Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest Rada Miejska w Pruchniku.
 2. Kadencję Rady, zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady oraz skład liczbowy Rady określa ustawa.

§ 8.

Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

§ 9.

Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących w trybie określonym w ustawie.

§ 10.

 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał,
 2. Sesje mogą być: zwyczajne, nadzwyczajne i uroczyste.

§ 11.

1. Rada może działać zgodnie z uchwalonym planem pracy, który może być zmieniany i uzupełniany.

§ 12.

Pracę Rady organizuje oraz prowadzi jej obrady Przewodniczący Rady lub wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego, obowiązki przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

§ 13.

 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie gminnym i innych ustawach.
 2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
  1. oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie;
  2. apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania;
  3. opinie - zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.
 3. Do oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał, z wyjątkiem obowiązku głosowania jawnego imiennego.

§ 14.

 1. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony Wiceprzewodniczący, w porozumieniu z Burmistrzem, przygotowuje i zwołuje sesje Rady.
 2. Przygotowanie sesji obejmuje:
  1. ustalenie czasu i miejsca obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał i poszczególnych punktów ujętych w porządku obrad.
 3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad wraz z projektami uchwał i innymi materiałami doręcza się radnym najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad w sposób skuteczny, przy czym dopuszcza się wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej. Termin 7 dni obejmuje zarówno dzień dostarczenia zawiadomienia jak i dzień sesji.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Burmistrza, materiały mogą być, za zgodą Rady, przedkładane bezpośrednio na sesji.
 5. O terminie sesji poświęconej uchwaleniu budżetu oraz rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu zawiadamia się radnych co najmniej na 14 dni przed dniem sesji.
 6. Do sesji uroczystych i nadzwyczajnych nie stosuje się ust. 3.

§ 15.

Sesje nadzwyczajne są zwoływane przez Przewodniczącego w ciągu 7 dni od złożenia wniosku przez Burmistrza lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady.

§ 16.

Burmistrz zapewnia Radzie obsługę organizacyjno-techniczną, niezbędną do realizacji funkcji organu stanowiącego Gminy.

§ 17.

 1. Sesje Rady są jawne.
 2. Sesje są transmitowane i nagrywane przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 3. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.
 4. Zaproszeni goście, przedstawiciele środków masowego przekazu oraz publiczność w czasie obrad Rady zajmują wyznaczone dla nich miejsca.
 5. Utrwalanie przez publiczność przebiegu obrad sesji przy pomocy urządzeń audiowizualnych może odbywać się wyłącznie wówczas, gdy nie utrudni to jej przebiegu, w tym transmisji i nagrywania obrad sesji.

§ 18.

Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§ 19.

 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
 2. Na wniosek Przewodniczącego, ¼ ustawowego składu Rady lub Burmistrza, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
 3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić w szczególności ze względu na:
  1. brak możliwości wyczerpania porządku obrad,
  2. konieczność rozszerzenia porządku obrad,
  3. potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów,
  4. inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
 4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.

§ 20.

 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
 2. Radny potwierdza swoją obecność na sesji złożeniem podpisu na liście obecności. Zamiar stałego opuszczenia sali obrad w trakcie sesji należy zgłosić Przewodniczącemu.
 3. W sytuacji gdy liczba radnych obecnych na sesji podczas jej trwania zmniejszy się poniżej połowy ustawowego składu, Przewodniczący przerywa obrady i odnotowuje ten fakt w protokole.

§ 21.

 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: „Otwieram … (nr sesji) sesję Rady Miejskiej w Pruchniku”.
 2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

§ 22.

 1. Przedmiot sesji stanowią sprawy objęte porządkiem obrad zaproponowanym przez Przewodniczącego.
 2. Do przedstawionego przez Przewodniczącego Rady porządku obrad Rada na wniosek radnego, klubu radnych, komisji rady lub Burmistrza może wprowadzić zmiany polegające na:
  1. dodaniu nowego punktu do porządku obrad;
  2. zdjęciu punktu z zaproponowanego porządku obrad;
  3. zmianie kolejności punktów w porządku obrad;
  4. zmianie treści (przedmiotu, zakresu, sposobu obradowania itd.) punktu obrad.
 3. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 2, odbywa się po przeprowadzeniu głosowania jawnego, w którym bezwzględna większość ustawowego składu rady opowie się za ich wprowadzeniem.
 4. Porządek sesji Rady, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi, w pierwszej kolejności przewiduje rozpatrzenie i przeprowadzenie debaty o raporcie o stanie Gminy.
 5. Zmiana porządku obrad, w przypadku sesji zwołanej w trybie określonym w § 16, wymaga zgody wnioskodawcy wyrażonej przed głosowaniem, o którym mowa w ust. 3.

§ 23.

 1. Porządek obrad sesji zwyczajnej obejmuje w szczególności:
  1. otwarcie sesji, powitanie radnych oraz gości;
  2. przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji;
  3. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie między sesjami i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady;
  4. zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych lub ich kluby;
  5. rozpatrzenie projektów uchwał;
  6. wolne wnioski, zapytania i informacje;
  7. odpowiedzi na interpelacje i wnioski;
  8. zamknięcie sesji.
 2. Porządek sesji na wniosek powinien obejmować w szczególności:
  1. dyskusję i głosowanie nad projektami uchwał;
  2. sprawy bieżące.

§ 24.

Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.

§ 25.

 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
 2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
 3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.

§ 26.

 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.
 2. W przypadku wystąpienia przeszkody w prowadzeniu sesji, w szczególności braku wymaganego kworum w trakcie głosowania, przewodniczący obrad ogłasza przerwę techniczną i podejmuje odpowiednie czynności organizacyjno-techniczne w celu usunięcia przeszkody. Jeżeli usunięcie przeszkody np. zebranie kworum nie jest możliwe § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 3. Porządek obrad obejmuje rozpatrzenie uchwały zgłoszonej w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, jeżeli projekt uchwały został złożony przed sesją, zgodnie z zasadami wnoszenia inicjatyw obywatelskich.

§ 27.

 1. Porządek obrad winien przewidywać możliwość wypowiedzenia się oraz zgłaszania uwag przez radnych do treści protokołu z poprzedniej sesji. Protokół jest udostępniany radnym do zapoznania się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia sesji.
 2. W przypadku, gdy kolejna sesja odbywa się w terminie krótszym niż 14 dni, protokół winien być omówiony na sesji w najbliższym, możliwym terminie.
 3. Na wniosek radnego, protokół lub jego fragment zostaje odczytany na sesji.
 4. Radni mogą zgłaszać wnioski w sprawie zmiany lub uzupełnienia protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nagrania z przebiegu sesji.
 5. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 4 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może odwołać się do Rady. W przypadku nieuwzględnienia wniosku przez Radę jego treść zostaje załączona do protokołu jako tzw. zdanie odrębne.
 6. Po przyjęciu przez Radę protokół jest udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.

§ 28.

 1. Nad sprawnym przebiegiem sesji czuwa Przewodniczący Rady wypowiadając zwięzłe i jasne polecenia.
 2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi w przypadku wypowiedzi nie na temat oraz w sprawie czasu trwania wystąpienia, używając sformułowań typu „do rzeczy”, „proszę kończyć” itp.
 3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia mówcy zakłóca porządek obrad, bądź uchybia powadze organów Gminy, Przewodniczący Rady może odebrać mu głos, odnotowując ten fakt w protokole.

§ 29.

 1. Przewodniczący Rady prowadzi sesję według ustalonego porządku obrad. Wskazuje kolejno poszczególne punkty, odczytuje ich treść, prosi o przedstawienie opinii z posiedzenia komisji rady, otwiera i prowadzi dyskusję.
 2. Przewodniczący Rady zamyka dyskusję w poszczególnych punktach porządku obrad po wyczerpaniu listy mówców lub braku zgłoszeń do zabrania głosu, wypowiadając zwięzłe formuły np. „zamykam dyskusję w tym punkcie”. W razie potrzeby, Przewodniczący Rady może zarządzić przerwę w celu umożliwienia komisji rady, Burmistrzowi lub klubowi radnych zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków, bądź przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.
 3. W przypadku, gdy dany punkt obejmuje głosowanie nad uchwałą lub inne czynności - aby je zrealizować Przewodniczący Rady używa odpowiednich, zwięzłych formuł, w szczególności „zamykam dyskusję”, „przystępujemy do głosowania”, „przechodzimy do czytania opinii”, „proszę o wyjaśnienia Burmistrza”.
 4. Po zarządzeniu głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego w sprawie sposobu lub porządku głosowania.
 5. Po wyczerpaniu porządku sesji Przewodniczący Rady kończy sesję wypowiadając formułę: „Zamykam sesję Rady Miejskiej w Pruchniku”.

§ 30.

 1. Przewodniczący Rady udziela głosu uczestnikom sesji według kolejności zgłoszeń.
 2. W uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący Rady może udzielić głosu poza kolejnością, w tym szczególnie w sprawie wniosków natury formalnej:
  1. stwierdzenia kworum;
  2. zmiany porządku obrad;
  3. zakończenia dyskusji;
  4. przejścia do głosowania nad wnioskiem lub uchwałą;
  5. zamknięcia listy mówców lub kandydatów;
  6. ograniczenia czasu wystąpień;
  7. zarządzenia przerwy;
  8. odesłania projektu uchwały do komisji rady;
  9. ponownego przeliczenia głosów;
  10. przestrzegania ustalonych w Statucie postanowień dotyczących obrad Rady.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wymagający rozstrzygnięcia przez Radę, Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie po dopuszczeniu w dyskusji na przemian głosów „za” wnioskiem i głosów „przeciw” wnioskowi.

§ 31.

 1. Przewodniczący Rady może udzielić głosu na sesji osobom spośród publiczności, o ile zgłoszą one taki zamiar przed rozpoczęciem sesji.
 2. Przewodniczący Rady może umożliwić mieszkańcom Gminy obecnym na sesji złożenie skargi lub wniosku do protokołu.
 3. Na sesji Rady, w punkcie, w którym rozpatrywany jest raport o stanie Gminy i prowadzona jest debata nad tym raportem, Przewodniczący Rady dopuszcza do głosu formalnie zgłoszonych mieszkańców Gminy po otwarciu dyskusji, w pierwszej kolejności, przed wystąpieniami radnych.

§ 32.

Przewodniczący Rady może, po uprzednim ostrzeżeniu, nakazać opuszczenie sali obrad osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad, bądź naruszają powagę sesji. Fakt ten odnotowuje się w protokole.

§ 33.

 1. Z przebiegu sesji Rady sporządza się protokół.
 2. Protokół powinien odzwierciedlać chronologiczny przebieg sesji i zawierać w szczególności:
  1. numer, datę i miejsce odbycia sesji, ze wskazaniem godziny jej otwarcia i zamknięcia;
  2. oświadczenia Przewodniczącego Rady dotyczące prawomocności obrad, złożone w oparciu o listę obecności podpisaną przez radnych;
  3. stwierdzenie Przewodniczącego Rady o prawidłowości zwołania sesji oraz zgłoszone przez radnych uwagi w tym zakresie;
  4. odnotowanie faktu przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji;
  5. porządek obrad, w tym opis sposobu dokonania ewentualnych zmian w porządku obrad, okoliczności odroczenia, bądź zamknięcia sesji;
  6. określenie wniesionych pod obrady projektów uchwał ze wskazaniem wnioskodawców;
  7. wykaz podjętych uchwał i wniosków wraz z opisem przebiegu głosowania, z wyszczególnieniem liczby radnych obecnych na sali w trakcie głosowania oraz sumy głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”;
  8. zdanie odrębne radnego, jeśli zostało wypowiedziane, radny konkluduje swoją wypowiedź do protokołu;
  9. treść zgłoszonych wniosków ze wskazaniem wnioskodawców;
  10. inne istotne fakty mogące mieć wpływ na ocenę ważności przebiegu sesji i podjęte uchwały;
  11. nazwisko i imię oraz funkcję przewodniczącego obrad;
  12. nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe osób sporządzających protokół.
 3. Protokół podpisują: przewodniczący obrad oraz osoby sporządzające protokół.

§ 34.

 1. Do protokołu, o którym mowa w § 33 dołącza się:
  1. listę obecności radnych podpisywaną tuż przed rozpoczęciem sesji;
  2. komplet materiałów dostarczonych radnym wraz z powiadomieniem o sesji oraz innych materiałów dostarczonych radnym, związanych z przebiegiem sesji;
  3. teksty przyjętych przez Radę uchwał wraz z protokołem sporządzonym przez komisję uchwał;
  4. złożone na piśmie usprawiedliwienia osób nieobecnych;
  5. oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady;
  6. wykaz głosowań zawierający określenie sprawy w jakiej głosowanie było przeprowadzone oraz imienny wykaz radnych, ze wskazaniem sposobu głosowania przez radnego tzn. czy opowiedział się „za” uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, był „przeciw” czy „wstrzymał się” od głosu;
  7. dokumentację wytworzoną w związku z przeprowadzeniem głosowania tajnego (karty do głosowania, protokół z obliczenia głosów i ustalenia wyników głosowania);
  8. inne dokumenty wytworzone w związku z protokołowaną sesją.
 2. Uchwały podjęte na sesji Przewodniczący Rady przekazuje niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia sesji Burmistrzowi. Wyciągi z protokołu doręcza się gminnym jednostkom organizacyjnym, które o nie wystąpią, bądź jeżeli dotyczą ich działalności.

Rozdział 5
Uchwały Rady

§ 35.

Uchwały, a także oświadczenia, apele i opinie, są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.

§ 36.

Inicjatywę uchwałodawczą posiada:

 1. grupa co najmniej 5 radnych
 2. Przewodniczący Rady
 3. komisja stała Rady;
 4. klub radnych;
 5. Burmistrz;
 6. grupa co najmniej 200 osób posiadająca czynne prawo wyborcze do Rady, na zasadach określonych w odrębnej uchwale.

§ 37.

Podejmowane przez Radę uchwały zawierają:

 1. tytuł, w skład którego wchodzi:
  a) nazwa aktu prawnego (uchwała),
  b) numer, na który składa się numer kolejny sesji w kadencji (cyfra rzymska), kolejny numer uchwały w kadencji (cyfra arabska) i rok podjęcia uchwały,
  c) nazwa organu, który uchwałę wydał,
  d) data podjęcia (głosowania),
  e) krótkie określenie przedmiotu uchwały;
 2. podstawa prawna, ze wskazaniem miejsca jej publikacji - mają charakter techniczno-organizacyjny i nie podlegają zatwierdzeniu w głosowaniu na sesji;
 3. postanowienia merytoryczne;
 4. uzasadnienie do uchwały, jeśli jest wymagane.

§ 38.

Pod uchwałą Rady podjętą na sesji, Przewodniczący Rady składa własnoręczny podpis.

Rozdział 6
Tryb głosowania na sesji Rady

§ 39.

Przewodniczący Rady, przed rozpoczęciem głosowania na sesji stwierdza, czy jest spełniony wymóg kworum.

§ 40.

 1. Radny, głosując za pomocą urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania, opowiada się „za” uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, jest „przeciw”, czy o ile jest to dopuszczalne w procedurze danego głosowania „wstrzymuje się od głosu”.
 2. Głosowanie imienne w przypadku braku urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania odbywa się w taki sposób, że radny, po wywołaniu kolejno z listy przez Przewodniczącego Rady, wypowiada się czy jest „za” uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, czy jest „przeciw”, czy o ile jest to dopuszczalne w procedurze danego głosowania, „wstrzymuje się od głosu”.
 3. Rada może postanowić, iż głosowanie jawne zostanie przeprowadzone przy użyciu imiennie podpisanych kart do głosowania.
 4. Wyniki głosowania jawnego, bezpośrednio po głosowaniu, ogłasza Przewodniczący Rady.

§ 41.

 1. Głosowanie tajne na sesji przeprowadza się przy pomocy odpowiednio przygotowanych kart do głosowania, zgodnie z ustalonym każdorazowo przez Radę regulaminem.
 2. Spełnienie warunku tajności polega na zapewnieniu radnemu możliwości dyskretnego oddania głosu bez wglądu innych osób.
 3. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna.
 4. Komisja skrutacyjna, przed przystąpieniem do głosowania, objaśnia radnym sposób głosowania, w tym szczególnie sposób wypełnienia karty do głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno nazwiska radnych z listy obecności, którzy następnie wrzucają do urny otrzymane wcześniej karty do głosowania.
 5. Po przeliczeniu głosów publicznie, na sali obrad, przez komisję skrutacyjną, przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół z przeprowadzonego głosowania, zawierający wyniki głosowania.

§ 42.

 1. Głosowanie zwykłą większością głosów polega na wyborze, bądź zatwierdzeniu kandydatury lub wniosku, który uzyskał największą liczbę głosów. W przypadku głosowania nad uchwałą albo w wyborach, w których zgłoszono jedną kandydaturę, bądź jeden wniosek – wybór lub zatwierdzenie następuje wówczas, gdy głosów za uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem jest więcej niż przeciw.
 2. Głosowanie bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym polega na wyborze, bądź zatwierdzeniu kandydatury, uchwały lub wniosku, który otrzymał więcej głosów „za” niż połowa, odpowiednio:
  1. liczby radnych obecnych na sali obrad uprawnionych do głosowania;
  2. ustawowego składu rady.
 3. W przypadku głosowania tajnego kandydatura, uchwała lub wniosek przechodzą, gdy uzyskały głosów „za” więcej niż połowa, odpowiednio:
  1. liczby radnych biorących udział w głosowaniu (którym wydano karty do głosowania);
  2. ustawowego składu rady.

§ 43.

W przypadku głosowania w sprawie wyboru lub powołania osób, Przewodniczący Rady, przed zamknięciem listy kandydatów pyta każdego z kandydatów, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Po otrzymaniu odpowiedzi poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów (lub ogłasza zakończenie zgłaszania kandydatów) i zarządza głosowanie. Zgoda kandydata może być wyrażona na piśmie.

Rozdział 7
Radni

§ 44.

 1. Radny zobowiązany jest brać udział w pracach Rady i jej Komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.
 2. Radny powinien współdziałać z jednostkami pomocniczymi Gminy i informować mieszkańców o poczynaniach władz samorządowych.
 3. W wykonywaniu mandatu Radny ma prawo, jeśli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność Urzędu, a także spółek z udziałem Gminy, spółek handlowych w udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych oraz zakładów przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.

§ 45.

 1. Za udział w pracach Rady oraz jej Komisji, radnemu przysługują diety według zasad określonych przez Radę odrębną uchwałą.

§ 46.

 1. Radni mogą tworzyć Kluby Radnych, według przyjętych przez siebie kryteriów.
 2. Klub radnych tworzy co najmniej 3 radnych.
 3. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 47.

 1. Klub Radnych wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który zgłasza fakt powstania Klubu Przewodniczącemu Rady. W zgłoszeniu podaje się:
  1. nazwę Klubu,
  2. listę członków,
  3. Przewodniczącego Klubu.
 2. Klub Radnych jest niezależną od Rady formułą organizacyjną. Wewnętrzna organizacja Klubu jest sprawą grupy radnych, która go powołała.
 3. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy. Regulamin Klubu nie może być sprzeczny ze Statutem Gminy.
 4. Przynależność radnych do Klubów jest dobrowolna.
 5. Klub Radnych ma prawo:
  1. występowania z inicjatywą uchwałodawczą,
  2. wypowiadania się na forum Rady przez swych przedstawicieli w sprawach będących przedmiotem obrad Rady,
  3. zgłaszania interpelacji i zapytań.
 6. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady i przez okres kadencji Rady. Upływ kadencji jest równoznaczny z rozwiązaniem Klubu. Klub może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwały swych członków. Klub ulega rozwiązaniu, gdy liczba członków zmniejszy się poniżej minimalnej liczby członków wymaganych do założenia Klubu.
 7. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący Klubu jest zobowiązany do pisemnego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady najpóźniej na najbliższej sesji Rady.
 8. Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

§ 48.

 1. W przypadku wniosku pracodawcy o rozwiązanie z radnym stosunku pracy, Rada może powołać doraźną komisję do zbadania okoliczności sprawy.
 2. Komisja rady, o której mowa w ust. 1, przeprowadza postępowanie wyjaśniające i przedkłada ustalenia oraz wnioski na piśmie Przewodniczącemu Rady oraz na sesji Rady.
 3. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada winna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

Rozdział 8
Komisje stałe i doraźne

§ 49.

 1. Komisje Rady podejmują i realizują przedsięwzięcia objęte właściwością Rady, które służą wykonywaniu jej zadań, zgodnie z ustalonym w uchwale ich przedmiotem działania, a w szczególności opiniują projekty uchwał Rady.
 2. Sprawy do rozpatrzenia przez komisje kieruje Przewodniczący Rady lub Burmistrz, z zastrzeżeniem § 51 ust. 1 pkt 2.
 3. Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch stałych komisji Rady.
 4. Komisje działają w składzie 5-osobowym, za wyjątkiem Komisji rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji, w których skład wchodzi od 3 do 5 członków.

§ 50.

 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia. Sposób prowadzenia wspólnego posiedzenia nie może naruszać autonomii komisji, które biorą udział we wspólnym posiedzeniu.
 2. Komisja Rady może z własnej inicjatywy podejmować współpracę z komisjami rad innych jednostek samorządu terytorialnego, a nadto z organizacjami społecznymi i zawodowymi, o ile jest to związane z realizacją jej zadań.

§ 51.

 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący, powoływany i odwoływany przez Radę. Do zadań przewodniczącego komisji należy w szczególności:
  1. ustalenie, w porozumieniu z Przewodniczącym Rady porządku obrad, terminu oraz zwołanie posiedzenia komisji;
  2. wnoszenie, podczas posiedzenia komisji, o ujęcie w porządku obrad spraw pozostających w zakresie działania komisji;
  3. zapewnienie przygotowania oraz dostarczenia członkom komisji niezbędnych materiałów;
  4. ustalenie listy gości zaproszonych na posiedzenie komisji rady.
 2. W przypadku nieobecności lub niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego komisji rady, jej pracami kieruje zastępca przewodniczącego, powoływany i odwoływany przez komisję rady.
 3. Jeżeli przewodniczący komisji i jego zastępca są nieobecni albo nie mogą pełnić swoich funkcji, posiedzenie komisji rady zwołuje Przewodniczący Rady.
 4. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji rady i jego zastępcy na posiedzeniu komisji, obradom przewodniczy wybrany w głosowaniu członek komisji. Do czasu wyboru przewodniczącego obrad w głosowaniu, obrady prowadzi najstarszy wiekiem członek komisji, który wyrazi na to zgodę.
 5. Do komisji Rady § 16 stosuje się odpowiednio.
 6. Komisja Rady obraduje na posiedzeniach, przy obecności co najmniej połowy składu komisji.
 7. Szczegółowe zasady działania, w tym odbywania posiedzeń, obradowania, powoływania podkomisji i zespołów, komisja Rady ustala we własnym zakresie, działając w porozumieniu z Przewodniczącym Rady, a w przypadku nieustalenia tych zasad stosuje odpowiednie przepisy Statutu Gminy.
 8. Z przebiegu posiedzenia komisji Rady sporządza się protokół. § 33 ust. 2 pkt 1 i 5-11 oraz § 34 ust. 1 pkt 1, 6 i 8 stosuje się odpowiednio.

§ 52.

Opinie i wnioski komisji rady przyjmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

Komisja Rewizyjna

§ 53.

Do zadań Komisji rewizyjnej należy:

 1. na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę dokonywanie kontroli działalności Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy;
 2. rozpatrzenie:
  a) sprawozdania finansowego,
  b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy sporządzonego na podstawie danych ewidencji księgowej budżetu,
  c) informacji o stanie mienia Gminy oraz zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy i przedstawienie Radzie stanowiska i wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium;
 3. przed złożeniem wniosku, o którym mowa w pkt. 2, Komisja może podjąć czynności kontrolne w zakresie gospodarki finansowej Gminy.

§ 54.

Komisja rewizyjna lub zespół kontrolny, o którym mowa w § 53 ust. 3, w związku z wykonywaną działalnością w jednostce kontrolowanej ma prawo do:

 1. wstępu na jej teren;
 2. żądania od kierownika jednostki kontrolowanej uzyskania informacji i materiałów;
 3. wykonywania kserokopii i innych dowodów;
 4. żądania od pracowników wyjaśnień pisemnych lub ustnych do protokołu.

§ 55.

 1. Przewodniczący Komisji rewizyjnej zwołuje posiedzenia komisji oraz kieruje jej pracą. Przepisy § 14 dotyczące zwołania sesji Rady stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem terminów.
 2. Podczas nieobecności Przewodniczącego Komisji rewizyjnej lub niemożności sprawowania przez niego swojej funkcji, czynności tych dokonuje zastępca przewodniczącego komisji.

§ 56.

 1. Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia Komisji rewizyjnej niezbędne warunki techniczno-organizacyjne do prowadzenia kontroli.
 2. Komisja rewizyjna, prowadząc czynności kontrolne, nie może w istotny sposób naruszać obowiązującego w kontrolowanej jednostce porządku pracy oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 57.

 1. Komisja rewizyjna obraduje na posiedzeniach, przy obecności co najmniej połowy składu komisji.
 2. Opinie i wnioski komisji rewizyjnej przyjmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 3. Do przeprowadzenia określonych czynności kontrolnych Przewodniczący Komisji rewizyjnej może wyznaczyć zespół kontrolny, składający się z członków Komisji rewizyjnej.
 4. Przewodniczący Rady wydaje członkom Komisji rewizyjnej imienne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, określając zakres i przedmiot kontroli. Upoważnienie podlega okazaniu kierownikowi jednostki kontrolowanej.

§ 58.

 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji rewizyjnej sporządza się protokół. § 33 ust. 2 pkt 1 i 5-11 oraz § 34 ust. 1 pkt 1, 6 i 8 stosuje się odpowiednio.
 2. Niezależnie od protokołu z posiedzenia, Komisja rewizyjna (zespół kontrolny) sporządza protokół z przebiegu kontroli, który podpisują wszyscy członkowie Komisji rewizyjnej (zespołu kontrolnego) biorący udział w czynnościach kontrolnych.
 3. Protokół z przebiegu kontroli ujmuje fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej, w tym szczególnie określa:
  1. nazwę i adres jednostki;
  2. imię i nazwisko kierownika;
  3. imiona i nazwiska osób kontrolujących;
  4. przedmiot kontroli;
  5. czas trwania kontroli;
  6. ustalenia faktyczne;
  7. stwierdzone uchybienia oraz nieprawidłowości;
  8. stanowisko Komisji rewizyjnej.
 4. Do protokołu można załączyć wykorzystane informacje, oświadczenia, materiały lub inne dowody.
 5. Kierownik jednostki kontrolowanej może wnieść uwagi do protokołu z przebiegu kontroli oraz odnieść się do stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Komisja rewizyjna do uwag zgłoszonych przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej może odnieść się na piśmie lub w protokole, o którym mowa w ust. 1.

§ 59.

 1. Rezygnacja, odwołanie członka Komisji rewizyjnej lub utrata przez niego mandatu radnego nie przerywa prowadzonych czynności, chyba że skład Komisji zmniejszy się do liczby mniejszej niż trzy osoby.
 2. W przypadku, gdy klub radnych, który utracił swojego przedstawiciela w komisji złoży wniosek o przerwanie prowadzonych czynności, wskazując jednocześnie innego przedstawiciela klubu do jej składu, czynności komisji ulegają przerwaniu do czasu uzupełnienia składu komisji.

§ 60.

 1. Przewodniczącego Komisji rewizyjnej powołuje Rada Miejska.
 2. Komisja rewizyjna wybiera zastępcę przewodniczącego spośród swoich członków, na posiedzeniu komisji.

§ 61.

 1. Rada Miejska uchwala plan pracy Komisji rewizyjnej na rok kalendarzowy w I kwartale tego roku.
 2. Plan pracy zawiera:
  1. wskazanie jednostki kontrolowanej;
  2. zakres kontroli;
  3. termin przeprowadzenia kontroli;
   – stanowi jednocześnie zlecenie dla Komisji rewizyjnej, o którym mowa w § 53 pkt 1.

§ 62.

W I kwartale roku kalendarzowego lub po upływie okresu, na który Rada zatwierdziła plan pracy Komisji rewizyjnej, przewodniczący komisji składa na sesji Rady sprawozdanie z jej działalności.

§ 63.

 1. Stanowisko Komisji rewizyjnej, o którym mowa w § 58 ust. 3 pkt 8, podlega zatwierdzeniu przez Radę.
 2. Przewodniczący Komisji rewizyjnej, najpóźniej na 14 dni przed terminem przedstawienia protokołu z przebiegu kontroli, na sesji Rady przekazuje Burmistrzowi i kierownikowi kontrolowanej gminnej jednostki organizacyjnej do wglądu dokumenty, o których mowa w § 58, dotyczące tej kontroli.

§ 64.

Burmistrz albo kierownik gminnej jednostki organizacyjnej, w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia stanowiska, o którym mowa w § 63 ust. 1, informuje Radę o działaniach podjętych w związku z jej stanowiskiem.

Komisja skarg, wniosków i petycji

§ 65.

 1. Do zadań Komisji skarg, wniosków i petycji należy analiza i opiniowanie skierowanych przez obywateli do Rady:
  1. skarg na działalność Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych;
  2. wniosków;
  3. petycji.
 2. Komisja skarg, wniosków i petycji może przyjmować do protokołu skargi i wnioski wnoszone do Rady ustnie.
 3. Komisja skarg, wniosków i petycji nie jest uprawniona do samodzielnego udzielania odpowiedzi na składane do Rady skargi, wnioski i petycje, a jedynie do ich przyjmowania, rozpatrywania i przygotowania propozycji odpowiedzi.

§ 66.

Jeżeli Komisja skarg, wniosków i petycji uzna, że Rada nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji złożonej przez obywateli, Rada niezwłocznie wskazuje właściwy organ albo przekazuje skargę, wniosek lub petycję właściwemu organowi, o czym powiadamia odpowiednio skarżącego, wnioskodawcę lub autora petycji.

§ 67.

 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji sporządza się protokół. § 33 ust. 2 pkt 1 i 5-11 oraz § 34 ust. 1 pkt 1, 6 i 8 stosuje się odpowiednio.
 2. Komisja skarg, wniosków i petycji, badając sprawę i prowadząc postępowanie wyjaśniające w związku ze złożoną skargą, wnioskiem lub petycją, może:
  1. wystąpić do Burmistrza albo do właściwego kierownika gminnej jednostki organizacyjnej z wnioskiem o zajęcie stanowiska;
  2. zebrać materiały, informacje i wyjaśnienia.
 3. Komisja skarg, wniosków i petycji, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w ust. 2, wydaje opinię w formie uchwały przyjętej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, którą przekazuje Przewodniczącemu Rady.

§ 68.

 1. Komisja skarg, wniosków i petycji obraduje na posiedzeniach, przy obecności co najmniej połowy składu komisji.
 2. Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji zwołuje posiedzenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu skargi, wniosku lub petycji oraz kieruje jej pracami. Przepisy § 14 dotyczące zwoływania sesji Rady stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem terminów.
 3. Komisja skarg, wniosków i petycji odbywa posiedzenia w zależności od zaistniałej potrzeby. Miejsce i terminy odbywania posiedzeń podaje się do publicznej wiadomości na zasadach określonych w § 75 ust. 1.
 4. Podczas nieobecności przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji lub niemożności sprawowania przez niego swojej funkcji, czynności tych dokonuje zastępca przewodniczącego komisji.

§ 69.

Rezygnacja, odwołanie członka Komisji skarg, wniosków i petycji lub utrata przez niego mandatu radnego nie przerywa prowadzonych czynności, chyba że skład Komisji zmniejszy się do liczby mniejszej niż trzy osoby. W przypadku, gdy klub radnych, który utracił swojego przedstawiciela w komisji złoży wniosek o przerwanie czynności wskazując jednocześnie innego przedstawiciela klubu do jej składu, czynności komisji ulegają przerwaniu do czasu uzupełnienia składu komisji.

§ 70.

 1. Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji powołuje Rada Miejska.
 2. Komisja skarg, wniosków i petycji wybiera zastępcę przewodniczącego spośród swoich członków, na posiedzeniu komisji.

§ 71.

W I kwartale roku kalendarzowego, przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji składa na sesji Rady sprawozdanie z jej działalności.

Komisja Spraw Społecznych

§ 72.

 1. Komisja Spraw Społecznych obejmuje swym zasięgiem zakres spraw:
  a) ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
  b) oświaty, kultury, sztuki i ochrony zabytków,
  c) sportu i kultury fizycznej,
  d) przeciwdziałania alkoholizmowi,
  e) wykonywanie innych spraw będących w kompetencji komisji.
 2. Do zadań komisji należy w szczególności:
  a) ocena placówek oświatowych,
  b) ocena działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury,
  c) wyrażanie opinii w sprawie ilości punktów oraz zasad sprzedaży napojów alkoholowych,
  d) ocena działalności z zakresu turystyki i sportu,
  e) wnioskowanie i opiniowanie zmian w Statucie,
  f) przejawianie zainteresowania sprawami rodziny i poprawy warunków życia społecznego i zawodowego mieszkańców Gminy,
  g) współdziałanie z policją, i innymi instytucjami oraz stowarzyszeniami i organizacjami, współdziałanie z Ochotniczą Strażą Pożarną.

Komisja Budżetowo-Gospodarcza

§ 73.

 1. Komisja Budżetowo-Gospodarcza obejmuje swym zasięgiem zakres spraw:
  a) kierunków rozwoju Gminy,
  b) podatków i opłat lokalnych,
  c) rolnictwa i działalności gospodarczej,
  d) budownictwa i gospodarki komunalnej,
  e) gospodarki gruntami i geodezji,
  f) ochrony środowiska i stanu sanitarnego Gminy,
  g) ochrony przeciwpożarowej i porządku publicznego.
 2. Do zadań komisji należy w szczególności:
  a) opiniowanie programów gospodarczych,
  b) ocena przygotowania Gminy do prowadzenia akcji ratowniczych i likwidacji skutków klęsk żywiołowych,
  c) wykonywanie innych spraw będących w kompetencji komisji.


Rozdział 9
Tryb pracy burmistrza

§ 74.

Burmistrz wykonuje:

 1. uchwały Rady,
 2. przypisane zadania i kompetencje,
 3. inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

§ 75.

Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady i w miarę możliwości w posiedzeniach komisji Rady.

§ 76.

Zastępca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w § 74 i § 75 w przypadku uzyskania upoważnienia od Burmistrza

Rozdział 10
Jednostki pomocnicze

§ 77.

 1. Rada może tworzyć jednostki pomocnicze z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców zamieszkałych na obszarze obejmującym zakres działania powoływanej jednostki, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady.
 2. Jednostka pomocnicza, o której mowa w ust. 1 może powstać na wyodrębnionej, zamieszkałej przez co najmniej 200 mieszkańców, jednorodnej, ze względu na układ urbanistyczny, części Gminy.
 3. Elementem obligatoryjnym, poddawanym konsultacjom społecznym zarządzonym w sprawie powołania jednostki pomocniczej, jest proponowany obszar Gminy, na którym jednostka pomocnicza ma funkcjonować oraz projekt statutu.
 4. Zasady określone w ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych.
 5. Jednostki pomocnicze, o których mowa w ust. 1 nie prowadzą gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.
 6. Członek organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy może zabierać głos na sesji Rady i posiedzeniach komisji rady, w sprawach dotyczących jednostki pomocniczej, na zasadach właściwych dla radnego Gminy.
 7. Gmina utworzyła następujące jednostki pomocnicze:
  1. Sołectwo Hawłowice
  2. Sołectwo Jodłówka
  3. Sołectwo Jodłówka-Parcelacja
  4. Sołectwo Kramarzówka
  5. Sołectwo Rozbórz Długi
  6. Sołectwo Rozbórz Okrągły
  7. Sołectwo Rzeplin
  8. Sołectwo Świebodna
  9. Osiedle Pruchnik Dolny
  10. Osiedle Pruchnik Górny

Rozdział 11
Zasady dostępu i korzystania z dokumentów wytworzonych przez organy gminy w ramach wykonywania zadań publicznych

§ 78.

 1. Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad Rady oraz komisji rady podaje się do wiadomości mieszkańców w formie komunikatu, najpóźniej na 7 dni przed sesją lub posiedzeniem komisji rady, w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym na tablicach ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. W przypadku Komisji skarg, wniosków i petycji oraz komisji doraźnych komunikat może nie zawierać porządku obrad.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec skróceniu.
 3. Podczas posiedzenia na sali obrad może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.
 4. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz i dźwięk z obrad Rady oraz adres strony internetowej, na której udostępniany będzie archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady.

§ 79.

 1. Dostęp do dokumentów obejmuje prawo do wglądu do dokumentacji oraz sporządzania odpisów i notatek, z zastrzeżeniem § 80.
 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
  1. sporządzone protokoły z sesji Rady;
  2. sporządzone protokoły z posiedzeń komisji rady;
  3. rejestr uchwał wraz z podjętymi uchwałami Rady;
  4. rejestr wniosków i opinii komisji rady wraz z treścią wniosków i opinii;
  5. rejestr interpelacji i wniosków radnych wraz z ich treścią i udzielonymi odpowiedziami;
  6. rejestr zarządzeń wraz z zarządzeniami Burmistrza.
 3. Dostęp do dokumentów obejmuje również dokumenty przechowywane w archiwum Urzędu.

§ 80.

 1. Wgląd do dokumentacji oraz sporządzanie z nich odpisów i notatek odbywa się w obecności pracownika właściwej komórki organizacyjnej Urzędu.
 2. Sporządzanie odpisów i notatek może polegać na wykonaniu lub uzyskaniu kopii. Zasady sporządzania kopii ustala Burmistrz, uwzględniając warunki organizacyjne Urzędu oraz ponoszone z tego tytułu koszty.

Rozdział 12
Postanowienia końcowe

§ 81.

Zamian w statucie dokonuje Rada Miejska w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Status Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.10.2021 20:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.10.2021 16:55 Edycja dokumentu (Administrator BIP)
03.10.2021 20:24 Utworzenie dokumentu. (Administrator BIP)