x 
Drukuj
Administrator BIP 19.03.2008 08:15

Roczny plan potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Pruchnik na rok 2008

­

UCHWAŁA Nr 99/XVII/2008

Rady Gminy Pruchnik z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie:
rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Pruchnik na rok 2008.

            Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zm.) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1745)

Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Ustala się roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Pruchnik na rok 2008 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący    
Rady Gminy Pruchnik
Jerzy Bar         

 


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 99/XVII/08

Rady Gminy Pruchnik

z dnia 19 marca 2008 r.

Plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2008 w Gminie Pruchnik

Miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych

Rodzaje prac społecznie użytecznych

Liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych

Liczba bezrobotnych którzy mogą być skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych

Sołectwo Pruchnik

Sołectwo Pruchnik Górny

Sołectwo Kramarzówka

Sołectwo Jodłówka

Sołectwo Jodłówka Parcelacja

Sołectwo Świebodna

Sołectwo Rozbórz Długi

Sołectwo Rozbórz Okrągły

Sołectwo Rzeplin

Sołectwo Hawłowice

Prace wykonywane na rzecz społeczności lokalnej między innymi:

- porządkowanie terenów
  zielonych, pielęgnacja
  trawników,

- prace porządkowe przy
  drogach innych, 
  wykaszanie poboczy 
  przy drogach,  udrażnianie
  przepustów, zyszczenie 
  rowów i korytek
  ściekowych

- pomoc w pracach
  gospodarskich w
  placówkach wsparcia,
  ośrodkach kultury,
  szkołach

- odśnieżanie w okresie
  zimowym , prace na rzecz
  ograniczenia negatywnych
  skutków zimy

1200 godzin w miesiącu x 9 miesięcy tj. 10.800 godzin

Do 30 osób w miesiącu

Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, którzy mogą być kierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych w 2008 r. do 30 w tym :

Kobiet - 9

Mężczyzn - 21

 

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Roczny plan potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Pruchnik na rok 2008
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.03.2008 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
Brak wpisów w rejestrze.