Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.11.2011 09:31 94/XI/2011 Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy na wynajem nieruchomości – budynku Ośrodka Zdrowia w Pruchniku, wraz z działką na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.
24.11.2011 09:15 93/XI/2011 Udzielenie Powiatowi Jarosławskiemu pomocy finansowej i rzeczowej na realizację zadania Pn. Przebudowa nawierzchni poboczy po przez ich utwardzenie i ułożenie kostki brukowej przy drogach powiatowych.
24.11.2011 09:00 92/XI/2011 Zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2011 związanych z udzieleniem Powiatowi Jarosławskiemu pomocy finansowej i rzeczowej na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni...
24.11.2011 08:45 91/XI/2011 "TRACI MOC" Nadanie Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.
24.11.2011 08:30 90/XI/2011 Zatwierdzenie taryf za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Pruchnik na 2012 r.
24.11.2011 08:16 89/XI/2011 Przyjęcie Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok
24.11.2011 08:00 88/XI/2011 Wystąpienie z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej" objętego PROW 2007-2013 na realizację zadań własnych gminy.
24.11.2011 07:45 87/XI/2011 Zaciągnięcie zobowiązania finansowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dokumentacja na budowę sieci kanalizacyjnej Gminy Pruchnik II etap.
24.11.2011 07:30 86/XI/2011 Określenie wzoru formularza deklaracji i informacji podatkowych.
24.11.2011 07:15 85/XI/2011 Tryb i szczegóły warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

1 2 następna