Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.06.2013 06:56 202/XXV/2013 Udzielenie pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp.- Żurawica
18.06.2013 06:55 201/XXV/2013 Tryb udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
18.06.2013 06:54 200/XXV/2013 Zmiana uchwały Nr 159/XXI/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik.
18.06.2013 06:53 199/XXV/2013 Zmiana uchwały Nr 158/XXI/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych...
18.06.2013 06:52 198/XXV/2013 Określenie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pruchnik oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
18.06.2013 06:51 197/XXV/2013 Wystąpienie z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej ze środków PROW na lata 2007 - 2013 w działaniu „Odnowa i rozwój wsi” na realizacje zadania pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy ...
18.06.2013 06:50 196/XXV/2013 Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.
18.06.2013 06:49 195/XXV/2013 Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2013 rok.
18.06.2013 06:48 194/XXV/2013 Wyrażenie zgody na zaciągniecie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawca wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komun..
18.06.2013 06:47 193/XXV/2013 Zaciągnięcie długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonej na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Budowa targowiska...

1 2 następna