Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.10.2015 06:50 X/81/2015 Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Jarosławiu
27.10.2015 06:48 X/80/2015 przejęcia w zarzadzanie Cmentarza Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce oraz nadanie mu statusu Cmentarza Komunalnego pod nazwą Cmentarz Komunalny w Jodłówce.
27.10.2015 06:46 X/79/2015 Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy na wynajem pomieszczeń w budynku starego ośrodka zdrowia w Pruchniku
27.10.2015 06:45 X/78/2015 Roczny program współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”
27.10.2015 06:44 X/77/2015 Uznanie za pomniki przyrody - alei grabowej (27 drzew) i 16 drzew w parku dworskim w Hawłowicach na działce ewidencyjnej nr 127
27.10.2015 06:42 X/76/2015 Przystąpienie do programu partnerskiego do realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1777R Pruchnik – Nienadowa od km 0 000 do km 7 254” i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu.
27.10.2015 06:40 X/74/2015 Zatwierdzenie taryf za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Pruchnik na 2016 r.
27.10.2015 06:39 X/73/2015 Określenie wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
27.10.2015 06:38 X/72/2015 Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruchnik pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
27.10.2015 06:37 X/71/2015 Określenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pruchnik na rok 2016.

1 2 następna