Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.11.2016 06:57 XXIII/155/2016 Zmiana uchwały własnej.
14.11.2016 06:51 XXIII/154/2016 Zmiana uchwały Nr XVI/114/2016 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
14.11.2016 06:50 XXIII/153/2016 Przyjęcie „Rocznego programu współpracy Gminy Pruchnik z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.
14.11.2016 06:49 XXIII/152/2016 Ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w przedszkolu, szkołach i oddziałach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik.
14.11.2016 06:48 XXIII/151/2016 Organizacja wspólnej obsługi finansowo - księgowej dla jednostek pomocy społecznej Gminy Pruchnik.
14.11.2016 06:47 XXIII/150/2016 Organizacja wspólnej obsługi finansowo - księgowej dla jednostek oświatowych Gminy Pruchnik
14.11.2016 06:46 XXIII/149/2016 Połączenie jednostek organizacyjnych: Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku i Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Pruchniku oraz nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pruchniku.
14.11.2016 06:45 XXIII/148/2016 Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.
14.11.2016 06:44 XXIII/147/2016 Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2016 rok.
14.11.2016 06:43 XXIII/146/2016 Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruchnik pochodzących z nieruchomości.

1 2 następna