Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.11.2016 06:42 XXIII/145/2016 Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres wykraczający rok budżetowy 2016.
14.11.2016 06:41 XXIII/144/2016 Określenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pruchnik.
14.11.2016 06:40 XXIII/143/2016 Podatek od nieruchomości.
14.11.2016 06:39 XXIII/142/2016 Zatwierdzenie taryf za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Pruchnik na 2017 r.
14.11.2016 06:38 XXIII/141/2016 Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenie Gminy Pruchnik.
14.11.2016 06:37 XXIII/140/2016 Ustalenie stawki za pojemnik o określonej pojemności, uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Pruchnik.
14.11.2016 06:36 XXIII/139/2016 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Pruchnik, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
14.11.2016 06:35 XXIII/138/2016 Szczegóły sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14.11.2016 06:30 XXIII/137/2016 Ustanowienie herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Pruchnik oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Pruchnik.

poprzednia 1 2