Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2017 06:32 XXXV/263/2017 wyrażenie zgody na udzielenie dotacji, o której mowa w art. 17 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 tej ustawy.
28.12.2017 06:31 XXXV/262/2017 Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Pruchnik dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Pruchnik, oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji.
28.12.2017 06:30 XXXV/261/2017 Wyrażenie zgody na nieodpłatne użyczenie nieruchomości na rzecz Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚĆ".
28.12.2017 06:25 XXXV/260/2017 Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
28.12.2017 06:16 XXXV/259/2017 Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pruchnik
28.12.2017 06:15 XXXV/258/2017 Uchwała budżetowa Gminy Pruchnik na 2018 rok.
28.12.2017 06:10 XXXV/257/2017 Zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
28.12.2017 06:05 XXXV/256/2017 Zaciągnięcie pożyczki pomostowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
28.12.2017 03:18 XXXV/255/2017 Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2017 rok