Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.12.2019 10:18 XI/74/2019 Zmiany w uchwale nr X/52/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik.
09.12.2019 10:12 XI/73/2019 Zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok 2019
09.12.2019 10:01 XI/72/2019 Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres wykraczający poza rok budżetowy z tytułu zawarcia umnowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruchnik pochodzących z nieruchomości
09.12.2019 09:47 XI/71/2019 Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.
09.12.2019 09:46 XI/70/2019 Zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej.
09.12.2019 09:30 XI/69/2019 Uchylenie uchwały własnej.
09.12.2019 09:15 XI/68/2019 Zmiana uchwały VI/39/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych.
09.12.2019 09:04 XI/67/2019 Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i trybu składania deklaracji.
09.12.2019 08:45 XI/66/2019 Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
09.12.2019 08:30 XI/65/2019 Termin, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy.

1 2 następna