Rejestr zmian w biuletynie

09.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w uchwale nr X/52/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres wykraczający poza rok budżetowy z tytułu zawarcia umnowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruchnik pochodzących z nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchylenie uchwały własnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana uchwały VI/39/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i trybu składania deklaracji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Termin, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchylenie uchwały nr XLVI/332/2018 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Pruchnik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchylenie uchwały nr XXIII/139/2016 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pruchnik, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

06.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... następna