Rejestr zmian w biuletynie

22.11.2019

Dotyczy dokumentu:
ZMIANA SIWZ Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA SIWZ Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SIWZ -umowa.doc"
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA SIWZ Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZMIANA OGŁOSZENIA Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Treść zmiany:
Dodano załącznik "zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SIWZ -umowa.doc"
Dotyczy dokumentu:
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.11.2019

Dotyczy dokumentu:
"TRACI MOC" Zmiany w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 91/XI/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 24 listopada 2011 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
"TRACI MOC" Zmiany w statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 91/XI/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 24 listopada 2011 r
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
"TRACI MOC" Zmiany Uchwały Nr 91/XI/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
"TRACI MOC" Nadanie Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadanie Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
"UNIEWAŻNIONA" Utworzenie filii Środowiskowego Domu Samopomocy w Pruchniku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
"UNIEWAŻNIONA" Przyjęcie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
"UCHYLONA" Ustalenie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
"UCHYLONA" Opłata targowa.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Opłata targowa.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
"UCHYLONA" Przyjęcie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przyjęcie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
"UCHYLONA" Wyrażenie zgody na wystąpienie z wnioskiem o komunalizację nieruchomości Skarbu Państwa w Pruchniku.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchylenie uchwały własnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
"TRACI MOC" Zmiana uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
"TRACI MOC" Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
"TRACI MOC" Ustalenie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
"TRACI MOC" Ustalenie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
"UCHYLONA" Opłata za zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
"UCHYLONA" Opłata za zajęcie pasa drogowego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Przebudowa drogi gminnej Nr 111654R w miejscowości Rzeplin od km 0+009 do km 2+028
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

19.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Ustalenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Pruchnik.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Podatek od nieruchomości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchylenie uchwały własnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

18.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Ustalenie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pruchnik, jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji kultury
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2020
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik "siwz wraz z załącznikami.zip"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2020
Treść zmiany:
Dodano załącznik"KluczPub_Oferta_PostepowanieID_94383ce4-653f-42a3-8dbb-1e9f052a122b.zip"
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pruchnik w roku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pruchnik wroku 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.11.2019

Dotyczy dokumentu:
Klauzula zameldowanie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula wymeldowanie na wniosek osoby trzeciej art. 14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula wojsko art. 14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula wojsko - ewidencja ludności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula umowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula sprzedaż alkoholu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula rejestr wyborców
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula leczenie odwykowe wnioskodawca
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula leczenie odwykowe art. 14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula jedyny żywiciel rodziny
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna odpady komunalne
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna monitoring PUBLICZNY GMINY
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna debata
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna debata poparcie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - zwrot podatku akcyzowego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - usuwanie wyrobów azbestowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - radni
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - podatki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - geodezja i gospodarka gruntami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - dowody osobiste
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - decyzje drogowe
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula gospodarka przestrzenna art.13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Klauzula gospodarka przestrzenna art. 14
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... następna