Rejestr zmian w biuletynie

09.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w uchwale nr X/52/2019 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zaciągnięcie zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres wykraczający poza rok budżetowy z tytułu zawarcia umnowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruchnik pochodzących z nieruchomości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2019 rok.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świebodnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchylenie uchwały własnej.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zmiana uchwały VI/39/2015 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie okresowych stypendiów sportowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i trybu składania deklaracji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Termin, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchylenie uchwały nr XLVI/332/2018 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności uiszczanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Gminy Pruchnik.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchylenie uchwały nr XXIII/139/2016 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pruchnik, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... następna